Startsida
Timmerhus
Nya Modeller
Fotogalleri
Fotoarkiv
Nya Byggen
U-Värde på vägg
Friggebod
Kontakta oss

HEDEHUS AB SÅGVÄGEN. 3 
840 93 HEDE TEL:0684-10300 FAX:0684-65300
info@hedehus.se


Härjedalen

  Hedehus AB  Skriv ut denna sida    

 

HEDEHUS AB Har tillsammans med

Gjort följande utvärdering kring Verkliga U-värdet

På en Timmervägg med senvuxen skog.

Forskning och utveckling

 

Forskning har utförts för att försöka bestämma timmerväggens värmeackumulerande förmåga och hur den påverkar ett timmerhus energibehov.

I USA har datorberäkningar och mätningar utförts på flera projekt. Värmehushållning och kylbehov har uttryckts som procentuell förbättring med 10 – 15% av U-värdet för massiva timmerväggar.

KTH konstaterade vid jämförande mätningar och beräkningar att energiåtgången i timmerhuset är 10% lägre än för en lätt byggnad.

JiLU - Tema Trä och Hedehus AB gav SP Sveriges Forskningsinstitut i uppdrag att mäta faktiskt U-värde på en 6” timmervägg. Frågan var om timmerväggens sprickor och isolerade skarvar ger ett annat U-värde än för en massiv och jämtjock trävägg.

Det något överraskande resultatet är att timmerväggens U-värde är 3-5 % bättre än den homogena träväggen.

( )Lambdavärde för timmer

Enligt BBR, Boverkets Byggregler: Vid beräkning av en väggkonstruktions värmegenomgångskoefficient U (w/m2*K) används  lamda 0,14 (w/m*K) generellt som värde för värmekonduktivitet för trä.

U (w/m2*K)= 1/R

 R (m2*K/w)= tjocklek(m) / lamda(w/m*K) + 0,17

R står för värmemotstånd och värdet 0,17 är summan av inre och yttre övergångsmotstånd.

I verkligheten är lamda i huvudsak en funktion av densitet och fuktkvot hos virket.

För ett timmerhus som torkat färdigt ligger fuktkvoten mellan 8 – 12 % beroende årstid.

Lämpligt för beräkning av timmerväggens U-värde är att använda de lambda värden som presenteras i kolumnen fuktkvot 10% i nedanstående tabell

 

 

Lambda w/m*K

 

 

Densitet

 

Fuktkvoter

 

 

Kg/m3

0%

10%

20%

 

570

0,117

0,132

0,147

 

500

0,111

0,126

0,142

 

450

0,106

0,122

0,137

 

400

0,101

0,117

0,132

Tabell 1. Lambdavärden utifrån SP´s provning

När U-värdet teoretiskt beräknats enligt formler ovan reduceras detta med 10-15% för tung stomme samt ytterligare 3-5% för timmerväggar med isolering mellan stockarna.

Viktigt är dock att timmerväggen är tät utan större luftläckage som kräver antingen ett tungt tak eller dragstag.

Praktiskt användbara U-värden för att beräkna en timmerväggs isoleringsegenskaper är att använda sig av -värdena i kolumnen 10% fuktkvot och där använda densitet för furu

500 kg/m3 och för gran 450 kg/m3. Reducera 10 % för tung stomme och ytterligare 5% för timmervägg.

Sammantaget är timmerväggens isolerande förmåga 25-30% bättre än vad BBR´s värden ger. Se tabell 2 nedan

 

6”, 150 mm

Korr. 15%

8”, 200 mm

Korr. 15%

Enl. BBR

0,81

-

0,63

-

Gran, 450 kg/m3

0,72

0,61

0,55

0,47

Fura, 500 kg/m3

0,74

0,63

0.57

0,49

   Tabell 2. Praktisk tillämpliga u-värden vid beräkning av ett timmerhus behov av uppvärmning.

JiLU - Tema Trä

Jan-Anders Eriksson

Obs! Detta bolag är inte verksamt längre.